De separata spåren efter lunch!

Välj det spår som passar dig!

För att deltagarna skulle få ut så mycket som möjligt av programmet valde vi att dela upp gruppen i separata spår efter lunch
IT, Ekonomi, HR, Marknad eller Offentlig verksamhet.

IT-spåret

 

Data är det nya guldet! Men hur skall vi utifrån ett IT-perspektiv hantera all data som finns runt omkring oss och i våra organisationer? Klassisk ETL via ODBC kanske inte är lösningen för framtiden? Kanske måste vi anpassa oss till nya typer av data, andra datakällor och olika sätt att komma åt och ladda in data?

Som IT- eller BI-avdelning måste vi kanske leverera tillgång till data och applikationer snabbare än vad vi gjort tidigare? Hur skall vi kunna kapa vår ”back log” när verksamheten står och knackar på vår dörr med fler och nya önskemål? Och så verkar ju alla vilja jobba med AI – för det har man ju läst om!

Som svar på dessa frågeställningar kommer vi på IT-spåret tala om – framtidens skalbara och elastiska dataplattformar i molnet, ELT istället för ETL, Data Lake som komplement till Data Warehouse och Data Governance/Data Trust. Vi kommer även bjuda in några av våra kunder som kommer att berätta om deras vägval till en framtidssäkrad dataplattform.

Agenda

13.00-13.15 ”Introduktion till Data Explosion och Data Journey” – Presenteras av Urban Ekeroth, Advectas
Tillgången på data bara ökar och ökar! En dataexplosion har skett på grund av digitaliseringen med bland annat sociala medier, IoT och 5G. Men vad skall man göra med all denna data? I detta pass blir du introducerad till vad vi kallar en Data Journey.

13.15-13.30 ”Viktiga komponenter i vår produkt- och tjänsteportfölj för att framtidssäkra våra kunders data” – presenteras av Johan Liljeström och Urban Ekeroth
Både inom Advectas och nu inom Capgemini har vi samlat på tekniker, produkter och koncept för att behandla data. Med syfte att understödja avancerad analys, visualisering, AI och Data Science. I detta pass får du ta av den samlade erfarenheten vi har i vår portfölj.

13.30-13.45 Ett spännande kundexempel – mer info inom kort
En av våra kunder berättar om sin spännande resa där de har genomgått plattformsval, utvärdering av samarbetspartners, uppsättande av teknisk plattform och samarbetsstruktur. De kommer även att dela med sig av de lärdomar de har tagit med sig längs med vägen.

13.45-14.00Vad säger några av våra framstående partners om moderna dataplattformar?” – partners ger sin syn
Vi har bjudit in representanter från ett antal av våra största partners, där de kort får beskriva sin syn på en modern dataplattform.

Data Science

Ekonomispåret

 

Närbild på en laptop, en mugg och händer

Förväntningarna och kraven på CFO-rollen har under de senaste åren förändrats markant, från att tidigare främst ha varit en rapporterande funktion har CFO nu utvecklats till en alltmer strategisk partner. Samtidigt ökar förändringstakten i takt med digitaliseringen, för att inte tala om allt som hänt det senaste halvåret. Detta ställer helt nya krav på CFO Office att säkerställa att både finansiell rapportering, prognostisering och simulering av affärsmodeller fungerar bra. I detta spår kommer vi att diskutera hur CFO Office kan bidra till en mer datadriven diskussion i ledningsgrupper och styrelser. Vi kommer även att lyfta hur CFO kan skapa rätt förutsättningar för att snabbt kunna simulera nya affärsmodeller eller nya utfall, när förutsättningarna ändras snabbt.

Agenda

13.00-13.10 “Nya krav på CFO Office i spåren av digitaliseringen” – presenteras av Kerstin Ollesson, Advectas.

13.10-13.35 “Effektivare lednings- och styrelsemöten med interaktiva rapporter” – presenteras av Magnus Fälth, Advectas. ­­­
Genom att arbeta med interaktiva rapporter vid ledningsmöten skapas möjligheten att fatta snabbare och mer datadrivna beslut. Betydligt fler beslut kan fattas vid sittande möten istället för att ajourneras på framtiden. Istället för den gamla klassiska PowerPointen är ni uppkopplade mot ”realtidsdata” med möjlighet till både ad hoc-frågor och simulering av olika scenarier. Ni kommer att kunna besvara frågor som  – ”Vad gömmer sig bakom de olika KPI:erna?”, ”Vilka åtgärder är planerade för att nå planerade mål?” och ”Vilka siffror ligger bakom resultaträkningen?”.

13.35-14.00 ”Scenarioplanering i en osäker omvärld” – presenteras av Anna Frylén, Advectas.
Hur planerar man för framtiden när det finns så många osäkra yttre faktorer, som kan ge totalt förändrade förutsättningar för hela organisationens verksamhet!? I dessa dagar är det extra viktigt att förbereda sig på olika scenarier av framtiden och planera hur man ska agera i olika situationer. Så att man snabbt kan ställa om och anpassa verksamheten utefter rådande förutsättningar. Många av dagens planeringslösningar har funktionalitet för att jobba med olika scenarier, så varför inte nyttja denna möjlighet? I detta pass kommer du att få en inblick i hur man med moderna budget- och planeringsplattformar kan ta fram och kommunicera olika scenarier med organisationen.

HR-spåret

 

HR Analytics är en av de hetaste trenderna inom HR-området och ett naturligt inslag i HR-funktionens digitaliseringsprocess. Under de senaste åren har vi på Advectas märkt av en kraftigt ökad efterfrågan inom området, därför har HR fått ett eget spår vid årets konferens. Syftet är att inspirera kring hur HR blir mer relevanta med hjälp av beslutsstöd! Du kommer även få en inblick i vilka prediktiva analyser som kommer vara aktuella inom HR och de utmaningar som finns inom området.

Agenda

13.00-13.20 “Möjligheter och utmaningar med HR- och People Analytics” – presenteras av Ulf Särlvik, Advectas.
Under denna inspirationsföreläsning kommer du att få en introduktion till HR Analytics och steget efter HR Analytics 1.0. Du kommer även få med dig inspiration kring hur man får med hela HR-organisationen på HR Analytics-resan och vad man bör tänka på längs med vägen för att lyckas. Presentationen kommer även att bjuda på rådande trender och de prediktiva analyser vi kommer att få se inom HR framöver. Detta är några av de områden som kommer att lyftas i denna inspirationsdragning.

13.20-13.40 ”Mäta HR – går det verkligen?” – presenteras av Marina Einarsson på Mölnlycke Health Care.
I denna presentation delar Mölnlycke Health Care med sig av hur de har lyckats flytta HR:s beslutsfattande från ”Gut” till ”Great” med hjälp av datadrivna insikter. Du kommer att få en inblick i hur HR, med hjälp av HR Analytics, kan påverka beslutsfattandet i organisationen på en helt ny nivå och bidra med värdeskapande insikter som ger affärsmässiga fördelar!

13.40-14.00 ”Varför är nyttjandegraden av HR Analytics så låg?” – presenteras av de nyexaminerade P-programstudenterna Anna Erlandsson och Theodor Lund från Linköpings Universitet.
Studier visar på att implementeringen av HR Analytics är mycket låg, trots att forskningsresultat pekar mot att användandet av HR analytics leder till bättre beslut i organisationer. Anna och Theodor kommer under detta pass att presentera resultat från sin färska kandidatuppsats, där de redogör för ”Vad anser HR analytiker begränsar tillväxten av HR Analytics?”, ”Vilka effekter upplever HR analytiker att HR Analytics har resulterat i?” och ”Vad anser HR analytikerna talar för eller emot ett framtida användande av HR Analytics?”. Passet kommer att avslutas med en diskussion mellan samtliga deltagare.

HR-Analytics

Marknadsspåret

 

Digitala fotspår lämnar vi alla efter oss. Att som företag nyttja dessa på rätt sätt kan öka er kundförståelse och stärka er konkurrenskraft på ett mer skalbart sätt. Marknadsavdelningar visar därför ett allt större intresse kring att ta tillvara på dessa möjligheter och många satsar på renodlade analytics-roller som har till uppgift att omvandla kunddata till värdefulla affärsinsikter.

Några frågeställningar som vi ofta stöter på är: Vilka kunder ska vi behandla för att öka ROI? Hur skalar man upp relevant kommunikation för att öka conversion-rate? Ju bättre du förstår dina kunder desto smartare kan din marknadsföring bli!

Under detta spår kommer du bland annat få ta del av framgångsrika exempel från marknadsorganisationer som förstärkt sin konkurrenskraft genom att nyttja potentialen i sin kunddata. Detta genom olika kundcase samt demos om hur AI och Data Science kan berika era processer. Målet är att ge er konkreta tips och inspiration kring analys av kunddata på er marknadsavdelning!

Agenda

13.00-13.10 ”Den datadrivna Sälj- & Marknadsfunktionen” – presenteras av Ulf Magnusson, Advectas.
Historia och framtid med data som stöd! Hur har användandet av data som beslutsstöd förändrats? Hur kommer vi, och kanske måste vi, jobba framåt när kunderna kräver mer och mer personlig kommunikation? I detta pass kommer Ulf Magnusson från Advectas att diskutera kring dessa frågor och dela  med sig av sina erfarenheter från  25 år i analytics-världen.

13.10-13.50 Data Science/AI demos – presenteras av Victor Bäckman, Advectas.
Data Science och AI har varit heta begrepp under en lång tid för marknadsfunktionen, men hur kan en lösning faktiskt se ut? När det väl kommer till kritan är det inte många som använder tekniken dagligen, och för många är det lite av en ”blackbox”. Här kommer Advectas Lead Data Scientist Victor Bäckman att gå igenom några tidigare kundcase och demos för att påvisa hur resultatet kan användas rent konkret.

Tillämpningar som kommer att gås igenom är:

  • Customer Retention, hur kan man använda analyser som CHURN och CLV för att behålla sin kundstock mer proaktivt?
  • Up-selling: Vilka kunder kan man bredda? Vilka predikteras reagera på en kampanj?
  • Analysera feedback i fritexter: Vad säger kunderna om oss eller specifika produkter?

13.40-13.50 ”Hur kommer man igång? Saker att tänka på!” – Victor Bäckman och Ulf Magnusson
En stor utmaning för flera av våra kunder är tröskeln att komma igång. Här kommer både Victor och Ulf dela med sig av tips baserat på erfarenheter när man implementerar den här typen av teknik.

Offentlig verksamhetsspåret

 

Kommuner och regioner står inför olika utmaningar – besparingar, effektivisering och digitalisering. Därtill finns behov av förbättrad ledning och styrning och att effektivisera arbetssätt och processer. Digitalisering behöver inte bara vara en utmaning – det är också en del av lösningen!

Idag undersöker många kommuner och regioner möjligheterna med moderna och behovsanpassade verktyg för beslutsstöd, detta i syfte att förbättra möjligheten att tillgängliggöra information och att underlätta ett effektivt beslutsfattande.

Ett verktyg för beslutsstöd kan stödja ett effektivt beslutsfattande genom att all information kvalitetssäkras och samlas på ett ställe. Detta frigör tid så att chefer kan lägga mer fokus på analys av information och verksamhetsutveckling, istället för att sammanställa information från olika stödsystem.

Genom förbättrat beslutsstöd, automatisering och smartare hantering av information kan tid och resurser frigöras till där de behövs mest – att skapa ökat värde och verksamhetsnytta. I detta spår kommer vi bland annat att lyfta användning av beslutsstöd för målstyrning, uppföljning och planering samt ge exempel på några konkreta tillämpningar.

Agenda

13.00-13.20 “Potential med beslutsstöd i offentlig sektor” –  presenteras av Andreas Hagberg, Advectas.
Verksamheten i en kommun eller region är bred, heterogen och komplex – förutsättningar som skapar utmaningar för styrning, uppföljning och planering. Dessutom är organisationerna stora sett till antal anställda och antal chefer. Offentlig verksamhet har speciella förutsättningar där moderna beslutsstödsverktyg kan utgöra ett stöd och förenkla tillvaron för organisationen genom att tillgängliggöra information för fler och förbättra planering av verksamheten. Under det här passet kommer vi att beskriva situationer och förutsättningar som vi har observerat i många offentliga verksamheter och presentera våra erfarenheter av hur dessa kan hanteras och förbättras med hjälp av beslutsstöd.

13.20-13.40 “Så lyckades Upplands Väsbys kommun sätta data i ett sammanhang och jobba effektivt med sin målstyrning” – presenteras av Christoffer Melander från Upplands Väsby Kommun och Gustav Ottinger från Stratsys.
Ta del av Upplands Väsbys spännande resa och deras syn på hur analysverktyget behöver vara en del av styrningen för att man ska kunna fatta datadrivna beslut. Målsättningen var att säkerställa ett systematiskt förbättringsarbete genom att förenkla arbetet i att förstå vad som behöver göras för att nå bättre resultat och kvalitet. De behövde sätta data i ett sammanhang, dels för att medarbetaren ska förstå analysunderlaget men framförallt för att ta rätt beslut baserat på vart de ska. Valet av samarbetspartner föll på Stratsys som har en molnbaserad plattform för att planera, genomföra och följa upp planer och processer. I detta pass kommer du att få en inblick i hur Upplands Väsby kommun genom automatiserade uppdateringar av analysunderlag kan förenkla målstyrningsarbetet.

13.40-14.00 “Personalschemaläggning med Data Science” – presenteras av Victor Bäckman, Advectas.
Få processer inom vård- och omsorgsprofessionerna är så komplexa och känsliga utifrån ett arbetsmiljöperspektiv som schemaläggning. Schemaläggningen kan ses som sista steget på en omfattande produktionsplanering där verksamhetens krav på effektivt resursutnyttjande skall möta medarbetarnas behov av hälsosamma och hållbara arbetstider. Under det här passet kommer vi att gå igenom hur man med hjälp av Data Science kan möta kraven på resurssmart skiftschemaläggning inom offentlig sektor och samtidigt korta ned den administrativa schemaläggningstiden!

Advectas Management Consulting Business Intelligence Data Science AI

Hjälp oss att spana in i framtiden! Ta del av och besvara Den svenska Business Intelligence- & Data Science-studien 2021

Besvara enkäten