Hållbarhetsanpassa er verksamhetsstyrning för bättre lönsamhet

Hållbar utveckling har den senaste tiden kommit att bli en allt mer central samhällsfråga. Ändå visar våra erfarenheter från praktik och akademi att det fortfarande är många företag och organisationer som inte har integrerat hållbarhet i sin verksamhetsstyrning.

Men vad innebär egentligen hållbarhet utifrån ett verksamhetsstyrnings-perspektiv? Företagens samhällsansvar knyts idag vanligtvis till tre övergripande områden – ekonomisk hållbarhet, ekologisk hållbarhet och social hållbarhet.

Ekologisk hållbarhet handlar om att värna om miljön på ett sätt som gör att naturen hinner återskapa de resurser som används i samhället.

Ekonomisk hållbarhet inbegriper en ekonomisk utveckling som gör att företag kan existera och växa, men där tillväxten inte äventyrar miljön eller människors hälsa.

Social hållbarhet fokuserar på skapandet av ett samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. Dessa behov inbegriper de mer mjuka värdena, så som – demokrati, jämställdhet, rättvisa, etik, mänskliga rättigheter, genus, etnicitet, kultur och livsstil.

På Advectas brinner vi för hållbarhet och vi vet att många av våra kunder även gör det. Men vi har upptäckt att många tycker att det svårt att förstå på vilket sätt verksamhetsstyrningen kan anpassas till att väga in hållbara aspekter. En annan iakttagelse är att det är många företag som ännu inte insett att det ofta är väldigt lönsamt att se till att organisationen arbetar på ett hållbart sätt.

Det finns tydliga samband mellan arbete kring social hållbarhet och de ekonomiska utfallen. Ett exempel på detta är hur vi utifrån medarbetartillfredsställelse kan förstå både kostnadssidan och intäktssidan bättre i ett företag. T ex via faktorer som kundlojalitet, kvalitet på och effektivitet i arbetet. Andra exempel är hur arbete kring ekologisk hållbarhet påverkar de ekonomiska utfallet och hur en optimerad resursförbrukning påverkar kostnaderna.

Nu har vi tagit fram ett ramverk för att hållbarhetsverifiera en organisations verksamhetsstyrning. Detta ramverk innehåller bland annat följande delar:

  • Ett professionellt angreppssätt kring hållbarhetsmätning och uppföljning. Verktyg och metoder för att integrera hållbarhet i de ordinarie verksamhetsstyrningsprocesserna
  • Kartläggning och visualisering av hållbarhet i verksamhetsstyrningen, nulägesbild.
  • Hållbarhetskausalitet: Visualisera orsak verkan gällande ekonomi, social och ekologisk hållbarhet.
  • Framtida målbild/Åtgärdsplan: Förslag på hur verksamhetsstyrningen kan förstärkas och integreras med olika uttryck på hållbarhet och hur detta kan realiseras med hjälp av Analytics.

Illustrativt exempel som visar hur verksamhetsstyrningsmodellen kopplas till olika aspekter av hållbarhet via genomtänkt användning av nyckeltal och KPI:er

Hur kommer ni igång med en hållbar verksamhetsstyrning?

Advectas erbjuder en hållbarhetsverifiering som en studie enligt metodiken ovan. Ett vanligt projekt genomförs under en kalenderperiod på ca 2 månader och kostnaden ligger normalt på 100-150 KSEK beroende på hur omfattande studien skall vara. Studien genomförs enligt fastslagen metodik av Advectas skickliga managementkonsulter med hållbarhetsinriktning, de besitter dessutom mycket Analytics-kunskaper.