Om rollen som CFO –  
Intervju med Robert Casselbrant 

 

I sin roll som CFO har Robert Casselbrant minst sagt fartfyllda och varierande arbetsdagar. Enligt Robert har CFO-rollen överlag blivit betydligt bredare de senaste åren och allt större krav ställs.

Digitaliseringen har medfört nya utmaningar men även nya möjligheter för CFO-rollen. I framtiden tror han att ekonomiavdelningen kommer att jobba mer och mer analytiskt och allt närmare verksamheten, detta kommer att kräva ett mer datadrivet beslutsfattande. Det har blivit en aha-upplevelse för honom själv och hans team att använda visualiseringsverktyg till analyser och rapporter, de har förstått styrkan med att använda bildens kraft. Just nu jobbar han för att hans medarbetare ska förstå värdet av att arbeta mer datadrivet och han ser till att höja kunskapsnivån inom bolaget genom utbildningar.

Roberts råd till andra CFO:s som vill fortsätta vara relevanta i den nya digitala miljön är – ”Var nyfiken, lyft blicken och våga ta hjälp. Se till att få hjälp med att se vilka digitala möjligheter som finns och omge dig med människor som är minst lika nyfikna som du själv är!”. I denna intervju ger Robert sin syn på hur CFO:ns roll har förändrats de senaste åren, han delar även med sig av sina utmaningar och ger tankar och tips kring hur man som CFO förblir relevant i den nya digitala miljön.

Om rollen som CFO
Jag har en ganska bred roll och ansvarar för ekonomiavdelning och allt som innefattar ekonomi men även andra områden som exempelvis inköp och fastighet. Förutom detta är jag även styrelseordförande i Gothnet (dotterbolag för fiber). Så min vardag är varierande minst sagt. När jag började min resa på Göteborg Energi var en av mina huvuduppgifter att öka affärsdrivet inom bolaget och detta är något som jag har lagt mycket tid på de senaste åren.

CFO-rollen täcker en rad olika roller, då jag agerar strategiskt stöd och är med och leder bolaget framåt.
Förutom VD är CFO en av få roller som har en holistisk blick över hela verksamheten. Jag är med och säkerställer att helheten ses och synliggörs. Som CFO har jag insyn i alla delar inom bolaget och är med i alla strategiska och operativa frågeställningar. Kortfattat handlar det om att kunna synliggöra och optimera de olika delarna i processerna. Det gäller att ha en bra inblick så att man kan effektivisera där det behövs, i slutändan handlar det trots allt om att ta tillvara aktieägarnas intressen. En viktig del är därför att bidra till leveranstrygghet till ägarna, som indirekt är staden Göteborg.

utmaningarna cfo ställs inför

Kravet på en CFO idag är att vara ett strategiskt stöd till VD och jag har ett ansvar gentemot styrelsen att kunna ge en bra bild av hur verksamheten går. Detta kräver ett brett och utpräglat affärstänk. Det gäller att utveckla bolaget som helhet och det är många spakar att dra i. Du har en hel palett du måste vara intresserad av, denna palett består bland annat av ekonomi, verksamhet och juridik. Du behöver denna palett för att få det breda perspektivet, samtidigt måste du förstå kopplingen mellan dessa och tycka det är roligt. Det gäller även att kunna förutse nästa steg och att ständigt ligga steget före. Genom att göra det bygger du förtroende i din organisation.

För att få till en bra styrning behöver du få alla medarbetare att bli intresserade av ekonomi på någon nivå.
Du kan inte vara chef utan att ta ekonomiskt ansvar. Målet är alltid att få dem man pratar med att förstå och ta till sig informationen jag kommer med på ett bra sätt.

Det gäller att ha förmågan att vara pedagogisk och att kunna plocka ner informationen på rätt nivå, jag drar ofta paralleller till folks hus- eller billån för att göra informationen mer lättillgänglig. Ett exempel är balansräkning där olika medarbetare har olika förkunskaper, det gäller då att informera om hur allt hänger ihop så att alla ser helheten. Det är det som är styrning av ett bolag och som CFO handlar det om att vara en allkonstnär.

Det gäller även att våga kliva fram och ta plats på scenen, så att man syns och hörs.
Det fungerar inte att vara introvert och sitta fast med sina siffror – våga ta personlig kontakt och ställ frågor, ta ett steg fram och bli mer verksamhetsnära.

möjligheter med digitaliseringen

Nya tekniska möjligheter med spännande analys- och visualiseringsverktyg lämpar sig bra för den nyfikne CFO:n. Det händer väldigt mycket inom det datadrivna området, det gäller att förstå dessa processer och dess olika delar. Som CFO gäller det att vara med och bygga datamodeller från början så att man kan vara med och förändra dem över tid då bolaget utvecklas. Utvecklingen har alltid varit i olika steg men verktygen för att hantera information förändras i snabb takt så det gäller att hänga med i den tekniska utvecklingen.

Som CFO är det viktigt att ha visioner inom detta område men det är inte alltid man själv ska vara med och förverkliga dem.
Det gäller att gå in med vetskapen om att man inte behöver vara bäst på allt men det är bra om man har jobbat med olika typer av beslutsstödsverktyg och att förstå möjligheterna med dem. Just nu jobbar jag för att mina 100 medarbetare ska komma igång med att jobba mer datadrivet. Då gäller det att se till att det finns kunskap inom organisationen. Vi köper löpande in utbildningar inom olika områden så att vi ska hänga med i den digitala utvecklingen. Det gäller att få medarbetare att förstå värdet av att arbeta med analysverktyg och att det skapar nya vyer och insikter. Så vi jobbar kontinuerligt med att öka kunskapen kring dessa områden, att jobba datadrivet är kunskaper och erfarenhet man bygger upp över tid.

Möjligheterna med dagens visualiseringsverktyg är stora och det ger så himla mycket att jobba med dessa, bildens kraft är så stark.
Vi använder oss till stor del av faktabaserade underlag och vrider tillsammans på informationen för att få fram nya insikter. Det har hjälpt oss otroligt mycket att vi har tagit hjälp med simuleringsmöjligheter, det har skapat en aha-upplevelse. Det gäller att titta på vad andra gör och att vara öppen för ny teknik och nya tankar, det gäller sedan att kunna applicera det på den verksamheten man verkar inom.

Digitaliseringen medför förändringar för ekonomiorganisationen.
En del av ekonomiavdelningens arbetsuppgifter kommer att automatiseras på sikt, vilket kommer att frigöra tid till annat då många ofta tråkiga arbetsuppgifter kommer att försvinna. Istället kommer vi få tid till att jobba mer och mer analytiskt och allt närmare verksamheten. I och med detta kommer styrningen att bli lättare, då jag snabbt kommer att få reda på vad som händer och sker inom bolaget. Jag kan då vara med och plantera idéer i ett tidigt skede. Vi kommer att jobba allt längre in i organisationerna med en koncernagenda, genom detta får vi en tydligare koppling och kan styra budgetar på ett mer direkt sätt. Detta innebär kul utvecklingsmöjligheter för ekonomi, då man går in i nya områden. Digitaliseringen medför riktigt spännande möjligheter för en controller, att vara en bra controller kräver många egenskaper då de är en CFO i miniatyr, det är en bra grogrund för att kunna bli CFO på sikt. De Controllers som ser till att hålla koll på den digitala utvecklingen kommer att ha stora möjligheter.

TIps på vägen – så förblir CFO relevanta i den nya digitala miljön

 

  • Sluta aldrig utvecklas, se till att förbli nyfiken och gör din omvärldsbevakning. Se även till att ha koll på din verksamhet och det som händer på utsidan.
  • Våga gå utanför din bekvämlighetszon och lev med insikten om att du är utbytbar. Det gäller att se till att vara på tå och att trivas med det.
  • Det är jätteviktigt att våga be om hjälp, man kan och ska inte göra allt själv.
  • Det gäller att vara noga vid rekrytering av nya medarbetare och att tänka långsiktigt. Om någon väljer att sluta så ser jag det som en utmaning och funderar kring hur jag ska kunna vidareutveckla rollen till nästa stjärna.
  • Det är inte alltför sällan det är viktigare att vara snabbfotad än att det blir helt rätt, det gäller att vara taktisk för att bli framgångsrik. Om man ligger steget före upplevs man som proaktiv och om du omger dig med rätt folk så blir det lättare att hålla ett bra tempo.
  • Det är viktigt att gå i mål med det man gör, att man kommer till ett avslut som är mätbart.

Robert om samarbetet med Advectas

Det är ett väldigt spännande samarbete som har pågått under några år. Jag tycker att det är viktigt att ta hjälp, ju mer omogen en organisation är desto viktigare är det att få stöttning på vägen. Advectas har kommit in med sin spetskompetens men har inte tagit över utan de höjer vår interna kompetens. Det har inte enbart varit engångsinsatser utan det är en mer långsiktig relation där de inspirerar oss och planerar samt planterar idéer. Omedvetet drar de igång tankeprocesser hos mig och mina medarbetare, ofta kommer Advectas in och pratar om ett nytt område som de tycker att vi borde få koll på. Därefter går det ofta lite tid och helt plötsligt börjar kollegor runtomkring mig prata om just detta område och varför vi borde komma igång. Under årens lopp har vi utvecklat ett tätt samarbete och i takt med att vi har vuxit så har även Advectas gjort det, så man kan säga att vi har vuxit tillsammans.

Vill du veta hur Advectas kan hjälpa dig? Kontakta oss gärna.