Separata SPÅR under första delen av eftermiddagen

Välj det spår som passar dig

För att du ska få ut så mycket som möjligt av dagen har vi valt att dela upp första delen av eftermiddagen i separata spår.
Välj det spår som passar din roll bäst – IT, Ekonomi, HR, Marknad eller kommuner & regioner.

IT-spåret

 

Data är det nya guldet! Men hur skall vi utifrån ett IT-perspektiv hantera all data som finns runtomkring oss och i våra organisationer!?

Klassisk ETL via ODBC kanske inte är lösningen för framtiden? Kanske måste vi anpassa oss till nya typer av data, andra datakällor och olika sätt att komma åt och ladda in data? Vi som IT- eller BI-avdelning måste kanske leverera tillgång till data och applikationer snabbare än vad vi gjort tidigare? Hur skall vi kunna kapa vår ”back log” när verksamheten står och knackar på vår dörr med fler och nya önskemål?

Som svar på dessa frågeställningar kommer vi på IT-spåret tala om – Self Service Data Preparation, ELT istället för ETL, Data Lake som komplement till Data Warehouse och Cloud så klart! Hoppas att detta har fångat ditt intresse…

Inom kort kommer mer information och agenda.  

Data Science

Ekonomispåret

 

Närbild på en laptop, en mugg och händer

Förväntningarna och kraven på CFO-rollen har under de senaste åren förändrats markant, från att tidigare främst ha varit en rapporterande funktion har CFO nu utvecklats till en alltmer strategisk partner. Samtidigt ökar förändringstakten i takt med digitaliseringen. Detta ställer helt nya krav på CFO Office att säkerställa att både finansiell rapportering, prognostisering och simulering av affärsmodeller fungerar bra. I detta spår kommer vi att diskutera hur CFO Office kan bidra till en mer datadriven diskussion i ledningsgrupper och styrelser samt skapar rätt förutsättningar till ett bättre prognosarbete!

AGENDA

13.00-13.15 “Nya krav på CFO Office i spåren av digitaliseringen”  – presenteras av Kerstin Ollesson, Advectas.
Mer information inom kort!

13.15-13.50 “Effektivare lednings- och styrelsemöten med interaktiva rapporter” – presenteras av Magnus Fälth, Advectas. ­­­
Genom att arbeta med interaktiva rapporter vid ledningsmöten skapas möjligheten att fatta snabbare och mer datadrivna beslut. Betydligt fler beslut kan fattas vid sittande möten istället för att ajourneras på framtiden. Istället för den gamla klassiska PowerPointen är ni uppkopplade mot ”realtidsdata” med möjlighet till både ad hoc-frågor och simulering av olika scenarier. Ni kommer att kunna besvara frågor som  – ”Vad gömmer sig bakom de olika KPI:erna?”, ”Vilka åtgärder är planerade för att nå planerade mål?” och ”Vilka siffror ligger bakom resultaträkningen?”.

13.50-14.30Bättre och mer givande prognosarbete med hjälp av prediktiva prognoser” –  presenteras av Anna Frylén och Victor Bäckman från Advectas.
Förbättra och förfina er planering och prognostisering genom att komplettera era manuellt framtagna prognoser med prediktiva prognoser. Man behöver inte gå hela vägen och överlämna prognosarbetet till AI, genom att komplettera den klassiska prognos- och forecast-processen med prediktiva prognoser uppnår man flera fördelar! Bland annat förbättrar man dialogen mellan enheter och skapar bättre förståelse för framtida utfall, dessutom kan det ta bort en del av politiken i budget- och prognosarbetet. I denna presentation får du veta hur!

HR-spåret

 

HR Analytics är en av de hetaste trenderna inom HR-området och ett naturligt inslag i HR-funktionens digitaliseringsprocess. Under de senaste åren har vi på Advectas märkt av en kraftigt ökad efterfrågan inom området, därför har HR fått ett eget spår vid årets konferens. Syftet är att inspirera kring hur HR blir mer relevanta med hjälp av beslutsstöd! Du kommer även få en inblick i vilka prediktiva analyser som kommer vara aktuella inom HR och de utmaningar som finns inom området.

AGENDA

13.00-13.40 “Möjligheter och utmaningar med HR- och People Analytics” – presenteras av Ulf Särlvik, Advectas. Under denna inspirationsföreläsning kommer du att få en introduktion till HR Analytics och steget efter HR Analytics 1.0. Du kommer även få med dig inspiration kring hur man får med hela HR-organisationen på HR Analytics-resan och vad man bör tänka på längs med vägen för att lyckas. Presentationen kommer även att bjuda på rådande trender och de prediktiva analyser vi kommer att få se inom HR framöver. Detta är några av de områden som kommer att lyftas i denna inspirationsdragning.

13.40-14.15Mäta HR – går det verkligen?” – presenteras av Marina Einarsson på Mölnlycke Health Care.
I denna presentation delar Mölnlycke Health Care med sig av hur de har lyckats flytta HR:s beslutsfattande från ”Gut” till ”Great” med hjälp av datadrivna insikter. Du kommer att få en inblick i hur HR, med hjälp av HR Analytics, kan påverka beslutsfattandet i organisationen på en helt ny nivå och bidra med värdeskapande insikter som ger affärsmässiga fördelar!

14.15-14.30 Diskussion mellan föreläsare och deltagare om möjligheter, utmaningar och trender inom HR Analytics.

HR-Analytics

Marknadsspåret

 

Digitala fotspår lämnar vi alla efter oss, att nyttja detta på rätt sätt stärker er konkurrenskraft och samtidigt ger det nöjdare kunder! Marknadsavdelningar visar ett allt större intresse kring att ta tillvara på dessa fantastiska möjligheter och många satsar på renodlade analytics-roller som har till uppgift att omvandla kunddata till värdefulla insikter om kunder och marknader.

Vem skall du spendera din annonsbudget på, hur kan ni bredda er målgrupp och få lojalare kunder? Ju bättre du förstår dina kunder desto smartare kan din marknadsföring bli!

Under detta spår kommer du bland annat få ta del av framgångsrika exempel från marknadsorganisationer som förstärkt sin konkurrenskraft genom att nyttja potentialen i sin kunddata. Du kommer även att få med dig konkreta tips och verktyg kring hur ni lyckas komma igång alternativt blir bättre på att jobba med analys av kunddata på er marknadsavdelning!

Mer information och agenda kommer inom kort.

kommun- & regionspåret

 

Kommuner och regioner står inför olika utmaningar – besparingar, effektivisering och digitalisering. Därtill finns behov av förbättrad ledning och styrning och att effektivisera arbetssätt och processer. Digitalisering behöver inte bara vara en utmaning – det är också en del av lösningen!

Idag undersöker många kommuner och regioner möjligheterna med moderna och behovsanpassade verktyg för beslutsstöd, detta i syfte att förbättra möjligheten att tillgängliggöra information och att underlätta ett effektivt beslutsfattande.

Ett verktyg för beslutsstöd kan stödja ett effektivt beslutsfattande genom att all information kvalitetssäkras och samlas på ett ställe. Detta frigör tid så att chefer kan lägga mer fokus på analys av information och verksamhetsutveckling, istället för att sammanställa information från olika stödsystem.

Genom förbättrat beslutsstöd, automatisering och smartare hantering av information kan tid och resurser frigöras till där de behövs mest – att skapa ökat värde och verksamhetsnytta. I detta spår kommer vi bland annat att lyfta användning av beslutsstöd för målstyrning, uppföljning och planering samt ge exempel på några konkreta tillämpningar.

AGENDA

13.00-13.20 “Potential med beslutsstöd i offentlig sektor” presenteras av Carl Enoksson och Andreas Hagberg från Advectas.
Verksamheten i en kommun eller region är bred, heterogen och komplex – förutsättningar som skapar utmaningar för styrning, uppföljning och planering. Dessutom är organisationerna stora sett till antal anställda och antal chefer. Offentlig verksamhet har speciella förutsättningar där moderna beslutstödsverktyg kan utgöra ett stöd och förenkla tillvaron för organisationen genom att tillgängliggöra information för fler och förbättra planering av verksamheten. Under det här passet kommer vi att beskriva situationer och förutsättningar som vi har observerat i många offentliga verksamheter och presentera våra erfarenheter av hur dessa kan hanteras och förbättras med hjälp av beslutsstöd.

13.20-13.40 Masterdata i Region Skåne – från ambition till leverans– presenteras av Ymer Hjelmqvist, projektledare för Masterdata på avdelningen för Digitalisering och IT, Region Skåne.
Region Skåne ville få bättre kontroll på sin datahantering och datakvalitet, därför valde de att satsa på en masterdatalösning. Region Skåne har ett stort antal olika system, bland annat HR-, patient- och ekonomisystem. Upphovet till projektet med att införa en Masterdatalösning är att informationen i de olika systemen har olika benämningar och definitioner. De ville harmonisera all sitt data och därefter samla det på ett och samma ställe, så att de får en källa till information och en enhetlig bild av hur verksamheten ser ut. I denna presentation delar de med sig av utmaningarna, erfarenheterna och resultatet som denna satsning medfört.

 13.40-14.10 “Målstyrning och koppling till beslutsstöd– presenteras av Stratsys.
Mer information kommer inom kort!

 14.10-14.30 “Personalschemaläggning med Data Science presenteras av Tilda Lundgren och Magnus Eckerbom, Advectas.
Få processer inom vård- och omsorgsprofessionerna är så komplexa och känsliga utifrån ett arbetsmiljöperspektiv som schemaläggning. Schemaläggningen kan ses som sista steget på en omfattande produktionsplanering där verksamhetens krav på effektivt resursutnyttjande skall möta medarbetarnas behov av hälsosamma och hållbara arbetstider. Under det här passet kommer vi att gå igenom hur man med hjälp av Data Science och avancerad matematik kan möta kraven på resurssmart skiftschemaläggning inom offentlig sektor och samtidigt korta ned den administrativa schemaläggningstiden till ett par minuter!

Advectas Management Consulting Business Intelligence Data Science AI