Hållbarhet, ekonomi, ekonomistyrning

Hållbarhet + ekonomistyrning + Business Intelligence = SANT!

Hållbar utveckling har den senaste tiden kommit att bli en allt mer central samhällsfråga. Ändå visar våra erfarenheter från praktik och akademi att det fortfarande är många företag och organisationer som inte har integrerat hållbarhet i sin ekonomistyrning. En anledning kan vara att det är svårt att få tag på data och att strukturera denna. Kan de verktyg och metoder vi använder inom Business Intelligence-området göra det mer praktiskt genomförbart att åstadkomma detta?

Hållbar utveckling är en av vår tids viktigaste samtidsfrågor. Det har också blivit en profilfråga för många organisationer. Företag och offentliga verksamheter är viktiga aktörer och anses av de flesta vara nyckelspelare i samhällets strävan mot en hållbar utveckling. Sammantaget har detta medfört ett utökat samhällsansvar för alla svenska organisationer. Ansvaret aktualiseras inte minst utav att Regeringen har fattat beslut om att stora bolag fr o m räkenskapsåret närmast efter 31 december 2016 ska upprätta en hållbarhetsrapport innehållande icke-finansiella upplysningar med syftet att förstå företagets utveckling, ställning, resultat och konsekvenser av dess verksamhet.

Men vad är då egentligen hållbarhet? Företagens samhällsansvar knyts idag vanligen till tre övergripande områden – ekonomisk hållbarhet, ekologisk hållbarhet och social hållbarhet.
• Ekonomisk hållbarhet inbegriper en ekonomisk utveckling som gör att företag kan existera och växa, men där tillväxten samtidigt inte äventyrar miljön eller människors hälsa. En ökning av det ekonomiska kapitalet ska därför inte ske på bekostnad av det ”sociala” eller ”ekologiska” kapitalet i samhället.
• Ekologisk hållbarhet handlar om att värna om miljön på ett sätt som gör att naturen hinner återskapa de resurser som används i samhället. Detta åstadkommer man via en effektiv användning av naturens resurser. Ekologisk hållbarhet inkluderar även att skydda den biologiska mångfalden.
• Social hållbarhet fokuserar på skapandet av ett samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls. Dessa behov inbegriper de mer mjuka värdena, så som demokrati, jämställdhet, rättvisa, mänskliga rättigheter, genus, etnicitet, kultur, livsstil.

Hållbarhet innebär att en balans mellan dessa tre områden eftersträvas. Extraordinära prestationer inom det ena eller andra området som kompensation för undermåliga prestationen inom något annat område är inte hållbarhet i dess rätta bemärkelse. För en modern ledare idag ställer detta höga krav på att kunna göra medvetna avvägningar mellan ekologiska, sociala och ekonomiska mål. Vilket kan vara lättare sagt än gjort.

Kärnan i ekonomistyrning är att ha det rätta styrmedlen på plats så att organisationer kan uppnå sina mål.
Hur ser då länken mellan ekonomistyrning och hållbarhet ut? Vår erfarenhet är att den många gånger är svag ute i verkligheten. Vi upplever att hållbarhetsarbetet och uppföljningen av detta är sidoordnat den ordinarie ekonomistyrningen. När det väl kommer till kritan är det trots allt pengarna som styr. Därför är ekonomistyrningen av tradition inriktad på att följa upp och styra mot att ge en så hög avkastning till aktieägarna som möjligt, eller att hushålla med ekonomiska resurser i offentliga verksamheter. Det kan ibland vara svårt eller omöjligt att se länken mellan ekonomistyrningen och hållbarhetssträvan. Hållbarhet sysslar man med och marknadsför men i praktiken är det andra värden som styr.

Givetvis finns det dock många områden där det finns en väldigt tydlig koppling mellan ekonomistyrning och hållbarhet. Advectas driver controller-nätverk i Göteborg och Stockholm. Vid en träff i Göteborg nyligen diskuterade vi hur vi kan länka ihop hållbarhet och ekonomistyrning. I diskussionen framkom många bra exempel där hållbarhet och ekonomistyrning faktiskt kan länkas ihop på ett förträffligt sätt, där det finns en tydlig målkongruens mellan ekonomiska och ekologiska eller sociala mål. Här är några exempel:

Ekologisk hållbarhet
• I transportbranschen mäts fyllnadsgrad, vilket både främjar lönsamhet och miljö.
• I fastighetsbranschen mäts Kwh per kvadratmeter för att sänka uppvärmningskostnader och spara energi.
• I återvinningsbranschen mäts energiutvinning ur återvunnet material.
• I flera branscher strävar man efter att optimera logistikflöden, vilket ger lägre kostnader och mindre negativa avtryck för miljön.

Social hållbarhet
• Att förebygga förekomsten av sjukskrivning p g a utbrändhet eller diskriminering ger en bättre arbetsmiljö och en bättre ekonomi. Sjukskrivningskostnader och förlorade intäkter till följd av sjukskrivning är mått som kan användas i detta avseende.

I alla ovanstående exempel är det både logiskt ur ett ekonomiskt och ekologiskt eller socialt perspektiv. På det här viset kan hållbarhet också bli en integrerad del av ekonomistyrningen.

Även staten har möjlighet att jobba med ekonomstyrningsmedel för att driva på hållbarhetsaspekter. Här är några exempel på sådana styrmedel:
• Handel med utsläppsrätter för att göra det lönsamt att agera hållbart.
• Trängselskatter
• Subventionerat förmånsvärde på miljövänliga tjänstebilar.
• Ökat arbetsgivaransvar för utbrändhet.

Så visst finns det en tydlig koppling mellan ekonomistyrning och hållbarhet om man bara väljer att fokusera på rätt saker. Vi tror att det är viktigt att lyfta fram dessa länkar och tydliggöra dem. Ytterligare ett skäl är kopplat till vårt specialistområde Business Intelligence. I de fall där hållbarhetsuppföljningen sköts helt sidoordnat från de ordinarie ekonomistyrningsprocesserna får de inte heller samma förutsättningar att göra detta arbete på ett effektivt och modernt sätt. Ofta är arbetet mycket manuellt, datainsamling sker på ett föråldrat sätt med mycket manuell Excelbearbetning, en stor del av relevant data förbises p g a den inte är manuellt hanterbar, risken för fel är stor osv. Ekonomer och Controllers å andra sidan är vana vid att arbeta med moderna Business Intelligence-verktyg, Self Service osv. Med hjälp av dessa verktyg kan vi rationalisera processen och därmed åstadkomma att följa fler saker, med flera dimensioner, analysnivåer och ur många olika perspektiv, oftare och med större precision.

Genom att korsbefrukta dessa tre områden, ekonomistyrning, hållbarhet och Business Intelligence, tror vi att vi kan åstadkomma stora framsteg. Advectas är en självklar partner inom Business Intelligence. I ovanstående inlägg har vi dessutom diskuterat hur vi kan medverka till att förstärka länken mellan hållbarhet, ekonomistyrning och Business Intelligence.

Är du nyfiken på att veta mer om hur vi arbetar med att länka ihop Business Intelligence, hållbarhet och ekonomistyrning? Eller är du intresserad av att veta hur dessa samband ser ut i din organisation? Boka en kostnadsfri workshop så hjälper vi dig att se hur ni kan komma igång med ert hållbarhetsarbete och vad ni hade kunnat få ut av detta på både kort- och långsikt. Kontakta elin.ax@advectas.se, telenr 070 833 73 67.

Är du intresserad av att veta mer om våra Controllernätverk? Ansvarig i Göteborg är thomas.svahn@advectas.se, telenr 073 231 63 59. Ansvarig i Stockholm är kerstin.ollesson@advectas.se, telenr 070 833 82 79.

//Elin Ax och Thomas Svahn

Thomas Svahn

Thomas Svahn
thomas.svahn@advectas.se
Thomas Svahn är senior managementkonsult och Vice VD på Advectas AB. Förutom att vara med och driva Advectas agerar Thomas rådgivare åt Advectas kunder i frågor som rör strategier inom Analytics.

Alla inlägg av Thomas Svahn

BI- & Data Science Day - i år digitalt och helt kostnadsfritt!

Mer info & anmälan