Två kvinnor i svarta kläder tittar på en laptop

Den datadrivna managementkonsulten

Vad gör managementkonsulter på Nordens främsta totalleverantör inom Business Intelligence och Data Science? Innan denna fråga besvaras låt mig först diskutera bakgrunden till denna utveckling.

 

Business Intelligence och Data Science allt mer affärskritiskt
Digitalisering, tillgång till data och användning av AI står på allt fler företag och organisationers strategiska agenda. Tekniska lösningar, resurser och kompetens är några delar som måste vara på plats för att fullt ut utnyttja de digitala möjligheterna i sin affär- och verksamhetsutveckling. Men hur får man organisationen att bli fullt ut datadriven och realisera det fulla värdet?

Digitalisering kräver förändring även i ledarskapet

På Advectas menar vi att digitalisering också kräver förändringar i styrning, ledning, organisering, kultur och ledarskap mm – och detta är några av de frågor som vi som managementkonsulter bistår våra uppdragsgivare med.

Alla delar av företaget påverkas när potentialen i data och att styra på datadrivna insikter realiseras. Men vad är det då som egentligen avses? Den tekniska utvecklingen inom Business Intelligence och Data Science gör dessa områden allt mer affärskritiska. Dagens BI-verktyg är mycket kraftfulla och kommer också fortsatt att vara viktiga för uppföljning och styrning i en verksamhet, inte minst genom trenden med self service. Men utvecklingen inom Data Science skapar också helt nya möjligheter till optimering av verksamheten, till exempel genom förbättrade prognoser för att effektivisera företagets processer. Detta kan göras i olika delar av verksamheten – allt från optimering av inköp och lager till bemanningsplanering av samma lager.

Tekniska lösningar inte hela lösningen
Samtidigt är det inte så enkelt som att bara köpa smarta tekniska lösningar och kraftfulla BI-verktyg för att bli en datadriven och innovativ organisation. Innan all data samlas in, struktureras och lagras, analyseras och visualiseras behövs en övergripande plan och tanke. Denna plan bör innehålla en övergripande idé om hur affärsnyttan ska maximeras och realiseras, eller hur organisationen ska kunna dra nytta av och agera på nya insikter eller hur verksamhetens olika processer ska optimeras. Det är också här som vi som managementkonsulter har betydelse för att verksamheterna ska kunna realisera den fulla potentialen av nya verktyg och få till en förändring ”på riktigt”.

I takt med att allt fler får upp ögonen för de möjligheter som digitala tekniker och tillgång till data medför, ställs krav på oss som managementkonsulter att hjälpa våra uppdragsgivare att förstå den tekniska utvecklingen, dess möjligheter och att agera på dessa. Hur förhåller sig detta till den traditionella bilden av en managementkonsult?

Den traditionella managementkonsulten
Managementkonsulter har traditionellt (och vad kan vara mer traditionellt än Kammarkollegiet) definierats såsom de som ”arbetar på ledningens uppdrag med tillfälliga ofta företagsövergripande problemställningar. Managementkonsulter arbetar med att uppnå förbättringar i organisationer och dess olika processer. Målet är att uppnå maximal affärsnytta eller motsvarande effektiviseringar hos uppdragsgivaren. En viktig del av managementkonsultens uppdrag är att ge objektiv och oberoende rådgivning där kundens bästa står i fokus”.

Detta har inneburit att vi som managementkonsulter bland annat har arbetat med visioner och strategier, brutit ner dessa i verksamhets- och affärsplaner och försökt följa upp dessa med valda nyckeltal för olika perspektiv och delar av verksamheten (ibland används balanserat styrkort). Data har varit nödvändigt för att göra detta med framgång och det har historiskt blivit en uppgift för controllers och IT-avdelningar att lösa. ERP-system, ekonomisystem, CRM-system med mera ska kopplas ihop tillsammans med olika typer av mer verksamhetsspecifika system.

I traditionell strategiutveckling och av traditionella managementkonsulter har Business Intelligence använts för uppföljning, kontroll och för se till att företag är på rätt väg – och i förekommande fall vidta korrigerande åtgärder. Ett traditionellt rekommenderat bättre budgetverktyg (eller lite mer otraditionellt rekommenderat – ingen budget alls) kan förbättra styrningen men förbättrar eller förändrar inte affärsmodellen (vi har dock inget emot budgetverktyg, märk väl). Business Intelligence baserad på data kommer även fortsatt att spela en viktig roll för uppföljning och kontroll. Men vilka krav ställs på managementkonsulten framöver?

Den datadrivna managementkonsulten
Ett företag i framkant kommer att utnyttja tekniken som möjliggörare – att agera på den insamlade informationen – inte bara för att vidta korrigerande åtgärder för att stödja den befintliga strategin – utan för att helt förändra den befintliga strategin och affärsmodellen! Strategi- och affärsplaneprocesserna, affärs- och verksamhetsutvecklingen, styrning och ledning, organisering etc. – listan kan göras lång på delar som påverkas och förändras.

Vi managementkonsulter på Advectas ser affärs- och verksamhetsutvecklingspotentialen som tekniken möjliggör för våra uppdragsgivare. Med hjälp av moderna verktyg och metoder kommer data att vara affärskritiskt och inte bara användas för uppföljning av befintlig strategi och affärsmodell utan påverka och omforma strategier och affärsmodeller baserat på de nya insikter som erhålls. Förändringen kommer inte att ske momentant utan stegvis i takt med att företagen upptäcker och experimenterar med nya möjligheter genom olika typer av pilotprojekt som sedan kan utvecklas där business caset håller. Exemplen är många på hur Data Science skapar nya möjligheter för företagen att arbeta med sin affärsutveckling (vi berättar gärna mer – ring eller maila!).

Enligt Kammarkollegiet arbetar en managementkonsult med ”ofta företagsövergripande problemställningar” och ”att uppnå förbättringar i organisationer och dess processer”. Idag och framöver kommer data att vara en företagsövergripande frågeställning! Att uppnå förbättringar kan göras genom data och insikter baserade på data. Strategiutvecklingen, affärsutvecklingen och verksamhetsstyrningen kommer inte längre att vara sig lik på företagens väg mot att bli alltmer datadrivna.

Samarbete med övriga funktionsområden
Vi managementkonsulter har ett ansvar mot våra uppdragsgivare att se till att resan mot ett mer datadrivet beslutsfattande och konsekvenserna därav i form av utvecklade affärer som genererar långsiktigt gynnsamma effekter och att värdet faktiskt realiseras. Vi som managementkonsulter arbetar därför i team tillsammans med våra kollegor inom Data Science, Data Management och Business Intelligence för att kunna bistå våra uppdragsgivare hela vägen från strategiska vägval till realiserad nytta.

Det sammanfattande svaret på den inledande frågan – varför vi har managementkonsulter på Advectas – är alltså för att vi tar ett större ansvar för våra uppdragsgivares totala behov inom Business Intelligence och Data Science.

Rollen som managementkonsult har aldrig varit mer spännande!

Andreas Hagberg
andreas.hagberg@advectas.se
Ekonomie doktor med lång erfarenhet av affärs- och strategiutveckling i många olika branscher. Andreas har arbetat som managementkonsult i över 10 år med erfarenhet av både privat näringsliv och offentlig verksamhet. Genom sin mångåriga erfarenhet har Andreas Hagberg en förmåga att se samband, finna lösningar och tänka nytt. Med sin forskarbakgrund har Andreas Hagberg en stor analytisk förmåga och kan på ett systematiskt sätt angripa komplexa problemställningar.

Alla inlägg av Andreas Hagberg