Advectas satsning på Data Science, Advanced Analytics och Big Data

Advectas genomgår just nu en spännande transformering från att vara ett traditionellt BI-företag till att bli mer inriktade på Big Data och Data Science. Dessa områden är väldigt spännande eftersom de kommer att skapa framtidens underlag till organisationers beslutstöd. Så att man i framtiden fortsatt kan fatta relevanta och bra beslut.

Vi går från att använda deskriptiv statistik, alltså titta på historisk data, till att med hjälp av algoritmer och machine learning prediktera vad som kommer att ske. Kognitiv computing innebär att algoritmer lär sig både känsla och att dra slutsatser baserat på input av data och därmed skapas så kallad Artificiell Intelligens. Baserat på historisk data kan vi via Data Science få till prediktioner, alltså förutspå framtiden och därmed fatta ännu bättre beslut. Den sista meningen – Prediktiv Modellering är en förenkling av verkligheten och egentligen är det ”bara” gissningar, som dock är bättre än slumpen. Men det är nog inte så säljande att säga.

Givetvis innebär det här en transformering inom Advectas vad gäller kompetens, där nuvarande Data Warehouse-konsulter även kommer att lära sig att utveckla det som idag kallas Data Lake. Där ett Data Warehouse enbart lagrar strukturerad data från olika interna ERP-system, har en Data Lake större möjligheter att samla in och göra ostrukturerad information tillgängligt på ett snabbare sätt och för fler användare. Exempel på ostrukturerad data som kan lagras i en Data Lake är sociala medie-flöden, hemsidor, chatt-flöden och sensordata från maskiner som är en del av området IOT (Internet Of Things). Detta ger en gedigen informationsplattform för att genomföra skarpa analyser, få helt nya insikter och möjligheter att transformera sin verksamhet.

Det ställs nya krav på kompetens för att ta hand om all information i en Data Lake och transformera information till smarta underlag. Advectas har därför anställt personer med specifik kompetens inom statistik, Machine Learning, programmering och Prediktiv Analys med titeln Data Scientists. Denna sammansättning av kompetens är svår att hitta i en och samma person och det är en stor utmaning för Advectas att hitta fler profiler med denna kompetens. Studier från USA, och även Gartner skriver att den här typen av kompetens är djupt eftertraktad och till och med ”scarce” (mycket sällsynt). IVY-league skolorna i USA satsar just nu på ett stort antal kurser inom området, det samma gäller givetvis de tekniska högskolorna och universiteten i Sverige. För att möta den växande efterfrågan har Advectas ett antal Seniora Data Scientists som kommer att agera mentorer åt nyexaminerade och mer juniora Data Scientists. Därmed tar Advectas sitt ansvar och investerar i kompetens så att svenska bolag kan utveckla sina lösningar inom Data Science, så att de har chans att kunna mäta sig på den internationella marknaden.

Vi som BI-företag tror starkt på att gå den här vägen vad gäller nyanställningar och fortbildning av befintliga medarbetare. Anledningen är givetvis att vi vill fortsätta guida och hjälpa våra kunder att bygga vidare på sina befintliga beslutsstödslösningar och utveckla dem till nästa generations beslutsstödsslösning baserat på Big Data och Data Science.

Intresset kring Data Science och Big Data är stort bland våra kunder men den stora utmaningen är vad våra kunder ska komma igång med för att snabbt uppnå resultat. Därför har Advectas utvecklat ett koncept som vi kallar Data Science JumpStart där vi börjar med att kartlägga kundens affär och utmaningar och ge vår rekommendation om lämpligt område att börja med. För tre år sedan när vi startade kompetensområdet märkte vi att mognadsgraden var låg men nu 2017 har ord som digitalisering och disruption (förändring av marknaden) blivit vedertagna i företags styrelsemöten. Därmed har Data Science blivit alltmer intressant då man via detta kan förutspå den egna branschens förändringar och rörelser, så idag är intresset mycket större för området då det delegeras ner från styrelsen till operativ nivå.

De kunder som vi aktivt arbetar med idag är främst inom branscher som Rederi, Recycling och Retail. Retail lägger just nu mycket fokus på analys för att kunna bli mer personliga och relevanta i sin kommunikation med sina kunder och för att öka kundupplevelsen. Men målet är att vi ska få alla branscher att förstå vikten av att komma igång med Data Science.

Som vanligt är svenska företag relativt tidigt ute när det gäller ny teknologi. Svenska bolag har kommit ganska långt med sina Analytics-projekt men amerikanska företag ligger längre fram. De flesta stora bolag i Sverige har idag någon form av Data Science men väldigt få har en strukturerad teknisk plattform för att samla in data samt analysera och distribuera information till en stor mängd beslutsfattare.

På Advectas är vi fullt övertygade om att utvecklingen och användandet av Big Data och Data Science kommer att explodera de närmste åren. Då det här är en strategisk fråga för de flesta moderna företag.

Om du har några frågor eller funderingar kring inlägget får du gärna skicka ett email till petter.ringblom@advectas.se.