Nya krav på digital årsredovisning (iXBRL)- en möjlighet att effektivisera hela rapporteringsprocessen

Ett nytt EU-krav från ESMA (European Securities and Markets Authority) innebär att det blir obligatoriskt för noterade bolag att lämna in årsredovisningen i ett enhetligt elektroniskt format (ESEF) för räkenskapsår som inleds 2020 eller senare. Kraven medför att en sk iXBRL-fil då ska skickas in, där årsredovisningens olika poster ska klassificeras, eller taggas, i enlighet med den uppställningsform (taxonomi), som fastställts av IASB för IFRS-rapportering. Den första rapportering kommer att ske först 2021, men det är mycket som ska förberedas och det är dags att börja dessa förberedelser redan nu.

Det nya kravet på digital inlämning av årsredovisning kan ses som ännu en betungande arbetsuppgift att genomföra under en redan intensiv period med bokslut och årsredovisning. Istället för en börda kan det bli en möjlighet att se över och effektivisera både den externa och interna rapporteringsprocessen och samtidigt uppfylla de nya EU-kraven. Det här är också temat för vår kommande seminarieserie under rubriken ”att effektivisera rapporteringsprocessen från färdigt bokslut till formgiven årsredovisning”.

Första delen i seminarieserien är ett webinar den 22 november, där vi kommer vi att gå igenom utmaningar och möjligheter i rapporteringsprocessen, som brukar benämnas Disclosure Management eller The Last Mile.

Vid de kommande två tillfällena kommer vi att gå igenom EU-kraven tillsammans med representant från Finansinspektionen. Det är den myndighet i Sverige, som är mottagare av den digitala årsredovisningen för svenska bolag. Vi kommer också att belysa vilken typ av systemstöd som finns för att effektivera rapporteringsprocessen. De här systemen kan snabba upp processen, öka kvaliteten och minska risken för fel genom att hämta in data från underliggande system och automatiskt uppdatera siffror i både löptext och tabeller. Från en och samma källa kan sedan såväl den kompletta årsredovisningen, som en iXBRL-fil genereras förutom power point-presentationer, styrelsematerial och annan intern rapportering.

Anmäl dig till vårt webinar den 22 november kl 13.00

Ta del av resultatet från Den svenska Business Intelligence- & Data Science-studien 2019

Ladda ner studien